Νέα θέση εργασίας: Διευθυντής Μονάδας Βιοαερίου

Η ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ Α.Ε. είναι μια σύγχρονη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην διαχείριση οργανικών αποβλήτων και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την αναερόβια επεξεργασία.

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της εταιρίας επιθυμούμε να προσλάβουμε με έδρα το Κολχικό Λαγκαδά: Διευθυντή παραγωγής για την λειτουργία της μονάδας βιοαερίου.

Βασικά καθήκοντα:

 • Συντονισμός και επίβλεψη της εύρυθμης λειτουργίας της μονάδας βιοαερίου. Ειδικότερα παρακολουθεί καθημερινά το σύνολο της παραγωγής και των φάσεων της, ενώ διαχειρίζεται τυχόν έκτακτα ζητήματα (βλάβες μηχανημάτων, απουσία προσωπικού κ.λπ.), προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της παραγωγής.
 • Σχεδιάζει, προγραμματίζει και οργανώνει τις γραμμές παραγωγής λαμβάνοντας, παράλληλα, υπόψη το κόστος των υλών και των επιμέρους εργασιών, με τελικό σκοπό την εξοικονόμηση χρόνου και την διασφάλιση της ποιότητας.
 • Ευθύνη για τη βέλτιστη λειτουργία του υφιστάμενου παραγωγικού εξοπλισμού και την υλοποίηση του προγράμματος προληπτικής συντήρησης. Είναι υπεύθυνος για την συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων παραγωγικής διαδικασίας και των βοηθητικών εγκαταστάσεων.
 • Φροντίζει για επιδιορθώσεις βλαβών κατά τη διάρκεια της παραγωγής με άμεσο και ασφαλή τρόπο.
 • Προβαίνει σε αξιολόγηση αναγκών νέου εξοπλισμού.
 • Επικοινωνεί με προμηθευτές και συνεργάτες για την προμήθεια των απαιτούμενων πρώτων υλών και εξοπλισμού – ανταλλακτικών – αναλωσίμων.
 • Καθοδήγηση, εκπαίδευση και αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Ελέγχει την τήρηση των κανονισμών ασφάλειας, των συνθηκών υγιεινής και συμμετέχει ενεργά στην τήρηση των πορισμάτων του ποιοτικού ελέγχου, των προτύπων ασφαλείας και ποιότητας
 • Είναι υπεύθυνος για την εξαγωγή δεικτών παραγωγής, την προετοιμασία αναφορών και για την παρακολούθηση της παραγωγικότητας. Τηρεί τα απαιτούμενα αρχεία ορθής λειτουργίας της μονάδας όπως προβλέπονται από τα εφαρμοζόμενα συστήματα ποιότητας και την περιβαλλοντική νομοθεσία
 • Συνεργάζεται με το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης του ομίλου ERGOPLANNING (μέτοχος της ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ Α.Ε.) για την υλοποίησης έργων έρευνας και καινοτομίας.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κατοχή πτυχίου ΑΕΙ (Χημικού / Ηλεκτρολόγου / Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Παραγωγής, Χημικού, Βιολόγου, Περιβαλλοντολόγου). Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε συναφές αντικείμενο θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Πολύ καλή γνώση της γερμανικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Ιδιαίτερη εξοικείωση με τους Η/Υ (εφαρμογές MS Office) και με συστήματα ERP
 • Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας.
 • Άριστες οργανωτικές και ηγετικές δεξιότητες. Ικανότητες οργάνωσης και καθοδήγησης ομάδας, μεθοδικότητα και υψηλό αίσθημα συνεργασίας
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Αντοχή σε περιβάλλον απαιτητικό με ελαστικά χρονοδιαγράμματα.
 • Εξοικείωση με θέματα ISO Certification θα θεωρηθούν σημαντικό προσόν

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές και πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης
 • Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό
 • Προοπτικές εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία

Επικοινωνία:

Σπυρίδων Τζιάκας
Καρατάσου 7, 54626 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310-544224
Email: recruitment@ergoplanning.gr