ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ

Εκπόνηση μελετών για επιδότηση επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς & Κοινοτικούς πόρους

Αναπτυξιακός Νόμος – ΠΕΠ – ΕΣΠΑ

Άδειες εγκατάστασης - λειτουργίας - επέκτασης - εκσυγχρονισμού

Σε βιομηχανίες – βιοτεχνίες  έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εργαστήρια, χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, αποθήκες βιομηχανικής ψύξης τροφίμων

Έρευνα και έγκριση χωροθέτησης για την επιλογή της βέλτιστης θέσης της επιχείρησής σας.

Εκπόνηση μελετών βιομηχανικών σχεδιασμού

Μελέτες θερμομόνωσης, ενεργειακής εκτίμησης κτιρίων,  εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, κεντρικού κλιματισμού, εγκαταστάσεων καύσιμου φυσικού αέριου, εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, ανυψωτικών συστημάτων, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων.

Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Εκπόνηση μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων - πυροπροστασίας

Σύνταξη τεχνικού φακέλου για έκδοση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας.

Εκπόνηση μελετών επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων για τη χορήγηση άδειας διάθεσης λυμάτων και αποβλήτων.

Εκπόνηση μελετών για χορήγηση αδειών χρήσης νερού για γεωτρήσεις

Ανάπτυξη και υποστήριξη συστημάτων ποιότητας

διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

περιβαλλοντικής διαχειρισης ISO 14001, EMAS

διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ΕΛΟΤ 1801 - OHSAS 18001

διαχείριση της υγιεινής και της ασφάλειας τροφίμων HACCP, ISO 22000, BRC, IFS

διαχείριση στη γεωργική παραγωγή AGRO - GLOBALGAP

διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριακών δεδομένων ISO 27001

ελέγχου της παραγωγής

FPC

οργάνωσης και διαχείρισης εργαστηριακών δοκιμών, διακρίβωσης και διαπίστευσης ISO 17025

Μετάβαση στο περιεχόμενο