Πολιτική ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας Ergoplanning Ε.Π.Ε. παραμένει σταθερή και σ’ αυτήν βασίζεται η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η Διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι η ορθή πολιτική ποιότητας είναι η βάση για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών γι’ αυτό δεσμεύεται για την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας, την τήρηση της νομοθεσίας και την εφαρμογή της πολιτικής αυτής. Για την επίτευξη των στόχων της ανωτέρω πολιτικής, συμμετέχουν υπεύθυνα όλα τα μέλη της εταιρείας, με πρώτη τη Διοίκηση της Ergoplanning Ε.Π.Ε., η οποία έχει την εξουσία και την αρμοδιότητα να την εφαρμόσει σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας.

Αντικειμενικός πρώτος στόχος της εταιρείας είναι η διασφάλιση και διαχείριση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών και κατ’ επέκταση,

  •  η ικανοποίηση των πελατών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες
  •  η συνεχής αξιολόγηση των συνεργατών της εταιρίας
  •  η άρτια και αποτελεσματική εκπαίδευση των στελεχών της εταιρίας
  •  η διασφάλιση της εξάλειψης σφαλμάτων κατά την εκπόνηση αγροτοοικονομικών και οικονομικοτεχνικών μελετών
  •  το υψηλό ποσοστό επιτυχίας εκπόνησης επιχειρηματικών προτάσεων
  •  η άμεση ανταπόκριση στα παράπονα πελατών και η σταδιακή εξάλειψη τους

Η Διοίκηση της Ergoplanning Ε.Π.Ε. έχει την άποψη ότι το κόστος για την επίτευξη ενός αποδοτικού συστήματος ποιότητας, αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό με την μείωση των αρνητικών επιπτώσεων και την συνακόλουθη βελτιωμένη εικόνα της εταιρείας στην αγορά. Για τη διασφάλιση των παραπάνω στόχων, η εταιρεία έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει ένα Σύστημα Ποιότητας, που είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

Μετάβαση στο περιεχόμενο