BRAIN

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σύγχρονες λύσεις, αξιόπιστες υπηρεσίες

Αντικειμενικός στόχος της εταιρείας είναι η διασφάλιση και
διαχείριση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών της

Χρηματοδοτικά προγράμματα

Εθνικός Αναπτυξιακός Νόμος, Επενδυτικά και Ερευνητικά Προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες κ.α.

Γεωργία και κτηνοτροφία

Εκπόνηση μελετών για χρηματοδότηση αγροτικών επιχειρήσεων, λογιστική & χρηματοοικονομική υποστήριξη εκμεταλλεύσεων και πολλά άλλα.

Αγροτικές οργανώσεις

Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή, σύσταση – οργάνωση ομάδων παραγωγών και πολλά άλλα.

Καινοτόμες τεχνολογίες

Χαρτογράφηση αγροτεμαχίων και υπηρεσίες τηλεπισκόπησης αγροτεμαχιών & υπηρεσίες ψηφιακής καταγραφής και ελέγχου ζώων.

Αγροτουριστικές επιχειρήσεις

Μελέτες σχεδιασμού Πρότυπων Επισκέψιμων Αγροκτημάτων, τεχνική υποστήριξη για την αδειοδότηση αγροτουριστικών μονάδων κ.α.

Λειτουργία μονάδων ΑΠΕ

Σύνταξη επιχειρηματικού – επενδυτικού σχεδίου για την υλοποίηση της επένδυσης και την πρόβλεψη της λειτουργίας της κ.α.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Άδειες εγκατάστασης – λειτουργίας – επέκτασης – εκσυγχρονισμού, εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πολλά άλλα.

Eρευνητικά
έργα

Συμμετοχή σε έργα έρευνας, καινοτομίας, πιλοτικής επίδειξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας τριών συγκεκριμένων τομέων.

Συμμετοχή και διαχείριση σε ερευνητικά έργα

IRISS System [Συντονιστής έργου]

IRISS System [Συντονιστής έργου]

Το IRISS στοχεύει στην ανάπτυξη και λειτουργία μιας καινοτόμου και βιώσιμης θερμοκηπιακού τύπου κατασκευής που θα αξιοποιεί την οροφή της για την παραγωγή νερού άρδευσης με τη μέθοδο της ηλιακής αφαλάτωσης, και ταυτόχρονη αξιοποίηση του παραγόμενου νερού σε αγροτική δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί εντός και εκτός του θερμοκηπιακού χώρου.

BioCircular

BioCircular

Το έργο BIOCIRCULAR αποτελεί μία καινοτόμα δράση που ως στόχο έχει την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και των δυνατοτήτων των ΤΠΕ για τη διασύνδεση όλων των επιμέρους διαδικασιών στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων αλλά και άλλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στη βάση της έννοιας της «κυκλικής γεωργίας».

ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιηθούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ "Επιλέξιμες Δραστηριότητες (ΚΑΔ)"

Να έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Αναπτυξιακός
Νόμος Ν.4399/2016

Μεγάλες επιχειρήσεις: 500.000€

Μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και cluster: 250.000€

Μικρές επιχειρήσεις: 150.000€

Πολύ μικρές επιχειρήσεις: 100.000€

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις: 50.000€

anaptixiakos

Ζητήστε να σας καλέσουμε

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

Πληκτρολογήστε στη φόρμα επικοινωνίας τον αριθμό του σταθερού ή κινητού τηλεφώνου στο οποίο θα θέλατε να σας καλέσουμε.
ΕΣΠΑ 2014 – 2020 / ΕΤΠΑ

Ενίσχυση μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία

Η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης. Αποκλείονται από την δράση επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων καθώς και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των δράσεων της πρόσκλησης ανέρχεται σε 150.000.000€ και χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020 / ΕΣΠΑ.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1/1/2019

Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Προγράμματος. Η επιχείρηση πρέπει να δραστηριοποιείται στον ανωτέρω ΚΑΔ αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους

Γραφεία & Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Θεσσαλονίκη

Λαγκαδάς

Χαλάστρα

Ergopartners – Γιαννιτσά

QLAB – Εργαστήριο αναλύσεων

Βιοαέριο Λαγκαδά