ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκπόνηση μελετών για χρηματοδότηση αγροτικών επιχειρήσεων

Λογιστική & χρηματοοικονομική υποστήριξη εκμεταλλεύσεων

Αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών

Πριμ πρώτης εγκατάστασης

Τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων

Μελέτες επιδότησης επιτοκίου για δάνεια Αγροτών

Μελέτες οργάνωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα

Ειδικές μελέτες Βιολογικής Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και σπάνιων φυλών

Υπηρεσίες καθοδήγησης για την ορθή γεωργική πρακτική

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Υπηρεσίες καθοδήγησης σε νέες καλλιέργειες και εκτροφές

Σύνταξη & καταχώρηση αίτησης ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ)

Υπηρεσίες υποστήριξη ελέγχων από ιδιωτικούς & δημόσιους ασφαλιστικούς φορείς

Υπηρεσίες υποστήριξης ελέγχων ΟΠΕΚΕΠΕ - ΔΑΟΚ - Πιστοποιητικών Οργανισμών

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ

Εκπόνηση μελετών χρηματοδότησης της ίδρυσης - μετεγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων

Διαδικασίες έγκρισης χωροθέτησης νέων κτηνοτροφικών μονάδων

Διαδικασίες νομιμοποίησης και εξαίρεσης από κατεδάφιση κτηνοτροφικών μονάδων

Μελέτες επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων - Άδειας ίδρυσης & λειτουργίας

Αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα

Ειδικές μελέτες Βιολογικής Κτηνοτροφίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο