ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η εταιρία προσφέρει τις υπηρεσίες της στην αναγνώριση ευκαιριών και στην εκπόνηση μελετών με σκοπό τη χρηματοδότηση των τεχνολογικών, επενδυτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων στο πλαίσιο εθνικών ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών, τραπεζικών δανείων και εταιριών Venture Capital, αλλά και στην παρακολούθηση και διαχείριση επενδυτικών έργων για λογαριασμό επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών. Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία στα Χρηματοδοτικά και Ερευνητικά Τεχνολογικά προγράμματα καλύπτουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα πεδία:

Εθνικός Αναπτυξιακός Νόμος

Ν. 3908/2011 & 4399/2016

Επενδυτικά και Ερευνητικά Προγράμματα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας (Έρευνα και Τεχνολογία, Επιχειρηματικότητα, Ενέργεια, Τουρισμός), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου, Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα – ΠΕΠ, κ.λ.π.

Κοινοτικές Πρωτοβουλίες

INTERREG, LEADER, EQUAL, URBAN

Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Τεχνολογικά Προγράμματα

Πλαίσιο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (HORIZON) ή Δράσεις της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

Λοιπά Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία, Ευφυής Ενέργεια, E-CONTENT PLUS, LEONARDO DA VINCI, κ.λ.π.

Μετάβαση στο περιεχόμενο