ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 100%

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών Τ.Π.Ε. με σκοπό την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής Τ.Π.Ε., ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις

Η δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες πολύ μικρές, και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παροχής υπηρεσιών της
μεταποίησης και του εμπορίου και διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι εξής:

 • Να διαθέτουν τον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας ήτοι να έχουν συσταθεί πριν την 01/01/2017.
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000€ έως 15.000 €.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης ανέρχεται σε 100% Δημόσια Επιχορήγηση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

ΧΡΗΣΙΜΑ

Κατεβάστε το πλήρες ενημερωτικό για να δείτε σημαντικές λεπτομέρειες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να συγκεντρώσετε.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΩΝ – ΕΛΗΞΕ

Τα αιτήματα θα υποβάλλονται από τις 4/6/2019 έως και τις 5/7/2019 ώρα 15:00

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (HARDWARE)

 1. Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα.
 2. Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)].
 3. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
 4. Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ).
 5. Εξοπλισμός ΤΠΕ σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

 1. Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ.
 2. Προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (π.χ. ERP, SCMS, WMS, PMS CRM, HRMS κλπ).
 3. Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης.
 4. Ανάπτυξη ιστοσελίδας (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες).
 5. Ανάπτυξη ή/και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος eshop (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ.
 2. Υπηρεσίες Digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, παρουσία στα Social media).
 3. Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 4. Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ