ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΣΠΑ

Η πρόσκληση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για την Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας η οποία αφορά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επενδυτικά σχέδια από 20.000 έως 200.000 €. με επιδότηση από 50% έως 65%. Το ύψος της επιδότησης από την Εργαλειοθήκη ΕΣΠΑ καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων. Ο χρόνος υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων είναι μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
  – Παραγωγικός και μηχανολογικός εξοπλισμός
  – Εργαστηριακός εξοπλισμός για ποιοτικό έλεγχο προϊόντων
  – Εξοπλισμός για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – προστασία του περιβάλλοντος
  – Λοιπός εξοπλισμός (ενδεικτικά: ανυψωτικά, ψυκτικοί θάλαμοι)
  – Εξοπλισμός ΤΠΕ και εξειδικευμένου λογισμικού
 2. Πιστοποίηση προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
  – Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή/και χωρών εκτός Ε.Ε.
  – Πιστοποίηση υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
  – Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας
 3. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
 4. Ψηφιακή Προβολή
 5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
  – Υπηρεσίες και τεχνικές μελέτες μηχανικού
  – Σύνταξη παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 6. Μεταφορικά μέσα
  – Προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς επαγγελματικής χρήσης για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης
  – Μετατροπή κινητήρα επαγγελματικού ή μικτής χρήσης πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG).
 7. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) μέχρι 30 χιλ και μέχρι 2 ΕΜΕ (15χιλ/ ΕΜΕ)

Για περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες, αλλά και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε, κατεβάστε από την περιοχή “Χρήσιμα” τα δύο σχετικά ενημερωτικά pdf.

ΧΡΗΣΙΜΑ

Κατεβάστε το ενημερωτικό για να μάθετε χρήσιμες πληροφορίες του προγράμματος και διαβάστε αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Από 20/2/2019 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ