ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΣΔΕ 2019

Εμπρόθεσμες δηλώσεις υποβάλλονται εως την 18η Ιουνίου 2019 και εκπρόθεσμες με ποινή καθυστέρησης ανά εργάσιμη ημέρα μέχρι τις 15/07/2019. Δηλώσεις υποβάλλονται στα πιστοποιημένα κέντρα υποδοχής δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης ή υποβάλλονται δωρεάν on line μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Εφόσον κάνει πρώτη φορά ή αλλάζει κάποιο άλλο στοιχείο:

  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας – Διαβατηρίου σε ισχύ
  • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ (ΑΜΚΑ-ΑΜ)
  • Φωτοτυπία του IBAN λογαριασμού
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2018 ή Υπεύθυνη Δήλωση (προς την οικεία Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα βεβαιώνεται από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος (εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας)

2.  Μισθωτήρια συμβόλαια για ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια (όσα έχουν λήξει) με Α.Τ.ΑΚ. ή για ιδιοκτησία το Ε9 για το Α.Τ.ΑΚ

3. Βεβαίωση Τράπεζας Πειραιώς για την ημερομηνία ορισμού διαδόχου Πρόωρης Συνταξιοδότησης

4. Απόφαση αρμόδιου φορέα χορήγησης σύνταξης / επιδόματος (αφορά εξισωτική)

5. Απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών ή Σχεδίων Βελτίωσης

6. Απόφαση ένταξης σε γεωργό – περιβαλλοντικά προγράμματα ή άλλα προγράμματα του ΥΠΑΑΤ (Μ132 – Ολοκληρωμένη διαχείριση)

7. Βεβαίωση συμμόρφωσης τήρησης των απαιτήσεων του Καν. 834/2007 (βιολογική γεωργία – κτηνοτροφία)

8. Υπογεγραμμένο ΕΛΓΑ και GDPR από τη δήλωση ΟΣΔΕ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

9.  Τιμολόγια αγοράς και καρτελάκια πιστοποιημένου σπόρου βαμβακιού (1,6 κιλά/στρ. και 1,3κιλά/στρ υβριδίου)

10. Τιμολόγια αγοράς και καρτελάκια πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σιτού (12 κιλά/στρ.)

11. Αντιγραφή σύμβασης για την καλλιέργεια σπόρων σποράς ή ζαχαρότευτλων ή ντομάτας ή ενεργειακών καλλιεργειών

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

12. Αντίγραφο του Μητρώου Αιγοπροβάτων (παλιό και νέο)

13. Αντίγραφο του Μητρώου Χοιροτροφικής Εκμετάλλευσης

14. Βεβαίωση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας για αριθμό και είδος ζώων (εκτός των παραπάνω)

15. Άδεια μετακίνησης προς και από το θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας

16. Αντίγραφο βεβαίωσης “Δικαιωμάτων Κατοχής Κοινοτικών Βοσκότοπων” ή Κατάσταση του Ν.1080 θεωρημένη από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου

17. Δελτίο εμβολιασμού (Δ.Ε.) ή Δελτίο Ορολογικού Ελέγχου (Δ.Ο.Ε.) του προγράμματος βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων, σε ισχύ

ΧΡΗΣΙΜΑ

Κατεβάστε το πλήρες ενημερωτικό για να δείτε σημαντικές λεπτομέρειες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να συγκεντρώσετε.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Τα αιτήματα θα υποβάλλονται από τις 4/6/2019 έως και τις 5/7/2019 ώρα 15:00

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Α.Τ.ΑΚ. ΣΤΗΝ ΕΑΕ 2019

δείτε σύντομες απαντήσεις σε βασικά ζητήματα σχετικά με τον ΑΤΑΚ

Ερωτήσεις Απαντήσεις
1. Αγροτεμάχια με πολλούς συνιδιοκτήτες Καταχωρείται ο ΑΤΑΚ όλων των ιδιοκτητών (ο ΑΤΑΚ δεν είναι κοινός) – η εφαρμογή υποβολής της ΕΑΕ 2019 έχει τη δυνατότητα προσθήκης όσων πεδίων ΑΤΑΚ χρειαστούν.
2. Αγροτεμάχια στα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς και ο θανών είχε ΑΤΑΚ Στις περιπτώσεις αυτές, στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του αγροτεμαχίου δηλώνεται η επιλογή “ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ” και αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του θανόντα/ιδιοκτήτη και ο ΑΤΑΚ του ακινήτου όπως αποτυπώνεται στην Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του θανόντα
3. Αγροτεμάχια στα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς και ο θανών ΔΕΝ είχε ΑΤΑΚ Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του αγροτεμαχίου δηλώνεται ως “ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ”, αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του θανόντα/ιδιοκτήτη και εφόσον δεν αναγνωριστούν ΑΤΑΚ στο ΑΦΜ του θανόντα, το αγροτεμάχιο  εξαιρείται από την υποχρέωση αναγραφής του ΑΤΑΚ 
4. Αγροτεμάχια που ανήκουν σε ιδιοκτήτες που μένουν μόνιμα στο εξωτερικό και έχουν συνάψει μακροχρόνια συμβολαιογραφικά ενοικιαστήρια Εφόσον ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη (εκμισθωτή) αναγνωριστεί ως “Κατοίκος Εξωτερικού”, το αγροτεμάχιο εξαιρείται από την υποχρέωση αναγραφής του ΑΤΑΚ. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική η επισύναψη του μισθωτηρίου
5. Αγροτεμάχια που ανήκουν στον ένα σύζυγο και ενιαία αίτηση ενίσχυσης υποβάλει ο άλλος, δηλώνοντας τα αγροτεμάχια του πρώτου Στις περιπτώσεις αυτές είναι υποχρεωτική η σύναψη, πχ. Ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ή παραχωρητηρίου ή υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης από τον ιδιοκτήτη-σύζυγο προς τον σύζυγο που υποβάλει την ΕΑΕ2019. Το αγροτεμάχιο δηλώνεται ως ενοικιαζόμενο και αναγράφεται ο ΑΤΑΚ του ιδιοκτήτη – συζύγου
6. Ιδιοκτήτες που αρνούνται να δώσουν τον ΑΤΑΚ στους μισθωτές τους Παραμένει η υποχρέωση αναγραφής του ΑΤΑΚ
7. Αγροτεμάχια που γίνονται επινοικίαση ή ανταλλαγή μεταξύ παραγωγών με την μορφή άτυπων παραχωρητήριων Αναγράφεται ο Α.Τ.ΑΚ του πρώτου ιδιοκτήτη και επισυνάπτονται υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την πράξη υπεκμίσθωσης
8. Αγροτεμάχια που είναι κοινοτικά, εκκλησιαστικά και ακτημωνικά καθώς και αναδασμών που δεν ολοκληρωθήκαν Εξαιρούνται από την υποχρέωση αναγραφής του Α.Τ.ΑΚ οι περιπτώσεις παραχωρηθέντων εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο (αποφάσεις παραχώρησης του νόμου 4061/2012 ως ισχύει)
9. Πολυετή μισθωτήρια για συμμετοχή σε πολυετή προγράμματα Το αγροτεμάχιο εξαιρείται από την υποχρέωση αναγραφής του ΑΤΑΚ. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική η επισύναψη του μισθωτηρίου

για περισσότερες ερωτήσεις είμαστε στη διάθεση σας