ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης. Αποκλείονται από την δράση επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων καθώς και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Η συνολική δημόσια δαπάνη των δράσεων της πρόσκλησης ανέρχεται σε 150.000.000€ και χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020 / ΕΣΠΑ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που λειτουργούν στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες :

 • Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1/1/2019
 • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Προγράμματος. Η επιχείρηση πρέπει να δραστηριοποιείται στον ανωτέρω ΚΑΔ αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 • Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους
 • Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000€ α) των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης, β) των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης, γ) του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών, δ) του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση, ε) του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές- Βιολογικές δραστηριότητες) και στ) Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ν.Ε.Π.Α., Ατομική επιχείρηση, Κοιν. Συνεταιριστική επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Δικηγορική εταιρεία άρθρου 49)
 • Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των επιλέξιμων εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000,00€. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
 • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές- Βιολογικές δραστηριότητες)
 • διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους (01/01 – 31/12) / 2021 στο οποίο το άθροισμα των πεδίων με τα συγκεκριμένα είδη εξόδων, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το καταβληθέν κεφαλαίου κίνησης.

ΧΡΗΣΙΜΑ

Κατεβάστε την αναλυτική προκήρυξη.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Από 10/09/2020 και ώρα 10:00 έως 09/10/2020 και ώρα 15:00.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ