ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΜΕΣΑ: Γεωργικές συμβουλές, χωρίς οικονομική επιβάρυνση

 In Προγράμματα

Ξεκινάει άμεσα η εφαρμογή υπηρεσιών γεωργικού συμβούλου προς παραγωγούς της Κεντρικής Μακεδονίας μετά την έγκριση της αίτησης στήριξης της εταιρείας μας στα πλαίσια του Υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του ΠΑΑ 2014-2020 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1605/18.08.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.

Η ERGOPLANNING Ε.Π.Ε. πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών θα παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε πάνω από 800 παραγωγούς δίνοντας την δυνατότητα να ωφεληθούν λαμβάνοντας συμβουλές, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για την πολλαπλή συμμόρφωση, την εξοικονόμηση νερού, την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, την υποστήριξη νέων γεωργών, την εισαγωγή και χρήση νέων τεχνολογιών και άλλα θέματα που απασχολούν μια γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

Πως ο Γεωργικός Σύμβουλος θα βρίσκεται στο πλάι του παραγωγού;

Το Υπομέτρο 2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες/ κτηνοτρόφους της χώρας μας, να ωφεληθούν λαμβάνοντας γεωργικές συμβουλές, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Η Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου ανέρχεται σε 80.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Η παροχή των συμβουλών γίνεται από πιστοποιημένους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ), μετά την επιλογή και ένταξή τους στο Υπομέτρο 2.1 και αφορά ποικίλες γεωργικές και κτηνοτροφικές πρακτικές, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εκμετάλλευσης με συμβουλές για:

 • πολλαπλή συμμόρφωση
 • εξοικονόμηση νερού
 • ολοκληρωμένη φυτοπροστασία
 • υποστήριξη νέων γεωργών
 • εισαγωγή και χρήση νέων τεχνολογιών
 • και άλλα θέματα που απασχολούν μια γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

Τι χρειάζεται να κάνω για να ωφεληθώ από τις γεωργικές συμβουλές;

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο κάθε πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών είναι ενταγμένος για καθορισμένα είδη και αριθμό συμβουλών. Οι συμβουλές παρέχονται δωρεάν στους ωφελούμενους της Περιφέρειας για την οποία εγκρίθηκε.

 1. Η διαδικασία ξεκινά από συγκεκριμένο πρόβλημα της εκμετάλλευσης του ωφελούμενου γεωργού.
 2. Ο ωφελούμενος υπογράφει σύμβαση με τον πάροχο των συμβουλών.
 3. Ο ωφελούμενος δεν μπορεί να συμφωνήσει και με άλλον πάροχο του Υπομέτρου 2.1. παρά μόνο αν προχωρήσει στη λύση της προηγούμενης σύμβασης.
 4. Κάθε ωφελούμενος γεωργός μπορεί να λάβει έως τρεις συμβουλές, διαφορετικού είδους, από έναν ή δύο το πολύ παρόχους, αλλά όχι ταυτόχρονα και μόνο εφόσον έχει εφαρμόσει την προηγούμενη συμβουλή.

Ο πάροχος:

 1. Καταγράφει και αξιολογεί την υφιστάμενη κατάσταση της εκμετάλλευσης του ωφελούμενου.
 2. Διαπιστώνει τα προβλήματα και τις δυνατότητες βελτίωσης της εκμετάλλευσης και προτείνει τα κατάλληλα δυνατά είδη συμβουλών.
 3. Παρακολουθεί την εφαρμογή της συμβουλής, κατά τη διάρκεια της οποίας παρέχει στον ωφελούμενο την απαραίτητη υποστήριξη.
 4. Ενθαρρύνεται στη χρήση ψηφιακών μέσων και νέων τεχνολογιών στην παροχή των συμβουλών.
 5. Υποχρεούται στην πραγματοποίηση, για κάθε παρεχόμενη συμβουλή, τουλάχιστον 3 επισκέψεων κατ’ έτος στην εκμετάλλευση του ωφελουμένου γεωργού.
 6. Εξασφαλίζει ότι το είδος της συμβουλής έχει σχέση με τη μορφή της εκμετάλλευσης που δηλώνεται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του ωφελουμένου γεωργού.

Ποια είναι τα Πακέτα Συμβουλών και ποιοι είναι οι Δυνητικά Ωφελούμενοι;

Η παροχή των συμβουλών γίνεται από πιστοποιημένους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ), μετά την επιλογή και ένταξή τους στο Υπομέτρο 2.1 και αφορά ποικίλες γεωργικές και κτηνοτροφικές πρακτικές, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εκμετάλλευσης

Μάθετε περισσότερα

Επικοινωνήστε με την Ergoplanning Ε.Π.Ε. για να ενημερωθείτε:

 • info@ergoplanning.gr
 • 2310 544 224 & 555 582
Μετάβαση στο περιεχόμενο