Ενσωμάτωση επιμέρους εργαλείων ευφυούς γεωργίας (smart farming) και μεταποίησης (smart processing) σε ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης της αλυσίδας παραγωγής μιας καθετοποιημένης γαλακτοκομικής μονάδας μικρομεσαίας δυναμικότητας.

ΒΙΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

BioCircular αποτελεί η ενσωμάτωση επιμέρους εργαλείων ευφυούς γεωργίας (smart farming) και μεταποίησης (smart processing) σε ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης της αλυσίδας παραγωγής μιας καθετοποιημένης γαλακτοκομικής μονάδας μικρομεσαίας δυναμικότητας.Πρωταρχικό στόχο του έργου αποτελεί ο έλεγχος και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγικής διαδικασίας και των παραγόμενων προϊόντων.

ΣΤΟΧΟΣ

Το έργο στοχεύει να αντιμετωπίσει σημαντικά ζητήματα σε αναποτελεσματικές και μη βιώσιμες γεωργικές πρακτικές που οδηγούν σε ακατάλληλη εφαρμογή πόρων όπως τα χημικά λιπάσματα, οι μη βελτιστοποιημένες αλυσίδες αξίας στο σύστημα παραγωγής και ο ανεπαρκής χειρισμός και επεξεργασία δεδομένων. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του έργου εντάσσονται δράσεις για το σχεδιασμό και τη βέλτιστη διαχείριση του νερού.

ΑΜΕΣΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Είναι ο έλεγχος και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων της μονάδας μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών για τη μείωση των εισροών και τη βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων στις φάσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής, καθώς και επεξεργασίας και τυποποίησης γαλακτοκομικών προϊόντων. Όλα τα παραπάνω θα ενσωματωθούν σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης παραγωγής προϊόντων γάλακτος και θα αποτελέσουν το υπόβαθρο για την ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήματος υποστήριξης αποφάσεων κυκλικής γεωργίας.

Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων Κυκλικής Γεωργίας

Τα οφέλη του έργου συνοψίζονται επιγραμματικά στα παρακάτω σημεία:

  • Παραγωγή καινοτόμων λογισμικών και εργαλείων βασισμένων σε σύγχρονες ΤΠΕ που θα βοηθήσουν τους αγρότες και τις επιχειρήσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στη λήψη αποφάσεων σε στρατηγικό, τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο,
  • Κάθετη ολοκλήρωση των επιχειρήσεων και παραγωγή ελκυστικών γαλακτοκομικών προϊόντων με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο («πράσινα» προϊόντα),
  • Βελτίωση της αποδοτικότητας της γεωργικής παραγωγής σε σχέση με την ποσότητα, την ποιότητα, την περιβαλλοντική απόδοση και την εταιρική κοινωνική ευθύνη,
  • Προώθηση των συνεργειών ανάμεσα στα στάδια και τους εμπλεκόμενους φορείς της γεωργικής οικονομίας,
  • Δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα γεωργίας ακρίβειας,
  • Ανάλυση των καταναλωτικών απαιτήσεων με σκοπό της καλύτερη ικανοποίησή τους, χαρτογράφηση της αγοράς γάλακτος με έμφαση στα προϊόντα περιβαλλοντικής πιστοποίησης και παροχή στοιχείων αξιολόγησης βιωσιμότητάς τους στην αγορά.

Περισσότερα για το έργο: www.biocircular.gr

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 994.614,68€
ΕΝΑΡΞΗ: 05/09/2018
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 47 ΜΗΝΕΣ

ΕΤΠΑ - ΕΠΑΝΕΚ -ΕΣΠΑ

<< ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: Υπηρεσίες ερευνητικών έργων

Περισσότερα έργα
IRISS SystembioFERTIL Μετάβαση στο περιεχόμενο