ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ COOKIES

Πολιτική για την Ασφάλεια Πληροφοριών της ERGOPLANNING Ε.Π.Ε.

Η προστασία των πληροφοριακών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας και ως εκ τούτου ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της εταιρείας.

Η πολιτική της εταιρείας μας να εξασφαλίζει ότι:

 • Διατηρείται η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των πληροφοριών με την πρόσβαση σε αυτές μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
 • Η διαθεσιμότητα των πληροφοριών και των συστημάτων διατηρείται με τη θέσπιση και εφαρμογή σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας.
 • Το προσωπικό εκπαιδεύεται σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών και γνωρίζει ότι η συμμόρφωση με την πολιτική αυτή είναι υποχρεωτική.
 • Όλες οι παραβιάσεις της ασφάλειας των πληροφοριών καθώς και οι εικαζόμενες αδυναμίες αναφέρονται αρμοδίως και διερευνώνται.
 • Όλα τα στελέχη είναι άμεσα υπεύθυνα για την εφαρμογή της πολιτικής και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του προσωπικού στους τομείς ευθύνης τους με την πολιτική αυτή.

Η ασφάλεια των πληροφοριών αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της εταιρείας προκειμένου:

 • Να διασφαλίσει την ασφαλή παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαχείρισης έργων.
 • Να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις σχετικές κείμενες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Να προστατεύσει τα συμφέροντα της εταιρείας και όσων συνεργάζονται με αυτήν και την εμπιστεύονται για τη χρήση και διακίνηση των δεδομένων τους.
 • Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και της εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαχείρισης έργων.
 • Να μεγιστοποιήσει την αξιοπιστία των πληροφοριακών πόρων της εταιρείας.

Για το σκοπό αυτό η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Πρωτόκολλο Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών βασισμένο στις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 27001:2005.

Η εταιρεία δεσμεύεται για την συμμόρφωση της με όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις καθώς και τις συμβατικές υποχρεώσεις προς τους πελάτες της σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας προσωπικών δεδομένων που άπτονται των δραστηριοτήτων της. Η εταιρεία επίσης δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση της όσον αφορά στις επιδόσεις της στην ασφάλεια πληροφοριών μέσω:

 • Της συστηματικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και καταλληλόλητας του Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και της αναζήτησης των αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ή / και προληπτικές ενέργειες.
 • Της θέσπισης και αναθεώρησης αντικειμενικών σκοπών στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριών και της τεκμηριωμένης και συνεχούς παρακολούθησης και μέτρησης της επίδοσης σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών.
 • Της εξασφάλισης των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας του Πρωτοκόλλου, καθώς και για την ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού για την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών.

Ως εκπρόσωπος της Διοίκησης σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών ορίζεται ο Ευάγγελος Γραμματικού, ο οποίος έχει ως βασικό καθήκον την εποπτεία της λειτουργίας του Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, την εφαρμογή της πολιτικής αυτής και την παροχή υποστήριξης στο προσωπικό κατά την εφαρμογή της.

Η Διοίκηση δίνει την πλήρη υποστήριξή της και τη μέγιστη προτεραιότητα στο Πρωτόκολλο Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και σε συνεννόηση με το προσωπικό δεσμεύεται να καθορίζει αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους τους οποίους και θα ανασκοπεί σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να βρίσκεται πάντα εντός των προδιαγραφών που έχει θέσει.

Χρήση Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης (chrome, mozilla κ.α.) κατά την επίσκεψη σας, ενώ μπορείτε να τα αφαιρέσετε ανά πάσα στιγμή. Τα περισσότερα cookies διαγράφονται αυτόματα όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης σας, ενώ κάποια άλλα παραμένουν αποθηκευμένα μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας και για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης, χρησιμοποιούμε κάποια ακίνδυνα cookies. Τα cookies αυτά δεν αποθηκεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα και ούτε χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέραν της σωστής λειτουργίας της ιστοσελίδας μας. Χρησιμοποιούμε μόνο τα απαραίτητα λειτουργικά cookies και συγκεκριμένα:

 • Cookie από τη Google, (cookie: _ga, type: analytics) για την ορθή λειτουργία του Google Analytics. Είναι χρήσιμο για τον υπολογισμό επισκεπτών, δεδομένα επισκεψιμότητας και παρακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας. Η συλλογή των δεδομένων αυτών συλλέγεται ανώνυμα με στόχο τον υπολογισμό του αριθμού μοναδικών επισκεπτών. Διάρκεια: 2 έτη

Φόρμες επικοινωνίας

Τα δεδομένα που μας αποστέλλετε μέσω της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος παραλαμβάνονται από τους υπεύθυνους των αντίστοιχων προγραμμάτων. Τα στοιχεία των επισκεπτών δε χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για προωθητικές ενέργειες οποιουδήποτε χαρακτήρα (newsletter κ.α.).

Εάν θέλετε να γίνει νωρίτερα η διαγραφή τους, μπορείτε να μας αποστείλετε email στο info@ergoplanning.gr για να προχωρήσουμε στη διαγραφή των δεδομένων σας.