Νέα θέση εργασίας: Σύμβουλος Ανάπτυξης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

 In ανακοινώσεις, Νέα

Η εταιρία επιθυμεί να προσλάβει:

Σύμβουλο υποστήριξης αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη στελέχωση της ομάδας υποστήριξης – ανάπτυξης αναπτυξιακών προγραμμάτων της επιχείρησης στην έδρα της εταιρίας (Θεσσαλονίκη).

Αρμοδιότητες:

Ο/Η κάτοχος της θέσης του συμβούλου υποστήριξης αναπτυξιακών προγραμμάτων περιλαμβάνει τη επικοινωνία με το πελάτη, την εκπόνηση των απαιτούμενων οικονομοτεχνικών μελετών και την αίτηση στήριξης, τη διαχείριση και παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης των έργων σε συνεργασία με των πελάτη και τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας.

Καθήκοντα:

 • Επικοινωνία και ενημέρωση με τους πελάτες για την συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΠΑΑ, Ν. 4399/2016) και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν.
 • Υποστήριξη στη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την υποβολή του αιτήματος στήριξης.
 • Εκπόνηση των απαιτούμενων οικονομοτεχνικών μελετών και συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης στις συνεργαζόμενες ηλεκτρονικές πλατφόρμες (ΠΣΚΕ, ERP).
 • Διαχείριση, παρακολούθηση και επίβλεψη έργων που έχουν λάβει χρηματοδότηση από διάφορα προγράμματα για την ορθή υλοποίηση σε συνεργασία με τους πελάτες.
 • Παρακολούθηση και έλεγχος εξωτερικών συνεργατών και προμηθευτών βάσει των συμβασιακών απαιτήσεων και πιστοποίηση παραγόμενου έργου με στόχο την εμπρόθεσμη και αποτελεσματική παράδοση έργου.
 • Σύνταξη και υποβολή εκθέσεων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου όπως απαιτείται κάθε φορά στην εκάστοτε Διαχειριστική Αρχή.
 • Τήρηση φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων κάθε έργου βάσει των απαιτήσεων του εκάστοτε προγράμματος.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Εργασιακή εμπειρία στην διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων τουλάχιστον 5 ετών.
 • Πτυχίο ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ ή ΤΕΙ με αντικείμενο τις γεωπονικές ή οικονομικές επιστήμες.
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και τα αγγλικά.
 • Πολύ καλή ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας και με τρίτους.
 • Οργανωτικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια, υπευθυνότητα, καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα για ανεξάρτητη εργασία, τήρηση προθεσμιών.
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση του πακέτου Microsoft Office365 & ERP
 • Γνώση λογιστικής

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυνατότητα για συνεχή εκπαίδευση
 • Επιπλέον ιδιωτική ασφάλιση
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Επικοινωνία:

Βασίλειος Τζιάκας
Καρατάσου 7, 54626 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310-544224
Email: recruitment@ergoplanning.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο