ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΕ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ – ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Σχεδιασμός και αδειοδότηση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο & βιομάζα

Διαμόρφωση του βασικού πλάνου τροφοδοσίας της μονάδας

Καθορισμός αξιοποιούμενων πρώτων υλών

Σύνταξη επιχειρηματικού - επενδυτικού σχεδίου για την υλοποίηση της επένδυσης και την πρόβλεψη της λειτουργίας της

Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής της μονάδας και διερεύνηση προμηθευτών – κατασκευαστών

Επίβλεψη της ορθής κατασκευής του έργου και εφαρμογής της σύμβασης κατασκευής

Διαχείριση της διαδικασίας διασφάλισης των απαιτούμενων πρώτων υλών λειτουργίας καθώς και του πλάνου τροφοδοσίας

Ολοκληρωμένη διοίκηση και παρακολούθηση της λειτουργίας της μονάδας από την φάση έναρξης της λειτουργίας και για όλη τη διάρκεια της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας

Skip to content