ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ

Εκπόνηση μελετών για επιδότηση επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς & Κοινοτικούς πόρους

Αναπτυξιακός Νόμος – ΠΕΠ – ΕΣΠΑ

Ανάπτυξη και υποστήριξη συστημάτων ποιότητας

διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

περιβαλλοντικής διαχειρισης ISO 14001, EMAS

διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ΕΛΟΤ 1801 - OHSAS 18001

διαχείριση της υγιεινής και της ασφάλειας τροφίμων HACCP, ISO 22000, BRC, IFS

διαχείριση στη γεωργική παραγωγή AGRO - GLOBALGAP

διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριακών δεδομένων ISO 27001

ελέγχου της παραγωγής

FPC

οργάνωσης και διαχείρισης εργαστηριακών δοκιμών, διακρίβωσης και διαπίστευσης ISO 17025