ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Άδειες εγκατάστασης - λειτουργίας - επέκτασης - εκσυγχρονισμού

Σε βιομηχανίες – βιοτεχνίες, έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εργαστήρια, χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, αποθήκες βιομηχανικής ψύξης τροφίμων

Έρευνα και έγκριση χωροθέτησης για την επιλογή της βέλτιστης θέσης της επιχείρησης σας

Εκπόνηση μελετών βιομηχανικού σχεδιασμού

Μελέτες θερμομόνωσης, ενεργειακής εκτίμησης κτιρίων, εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, κεντρικού κλιματισμού, εγκαταστάσεων καυσίμου φυσικού αέριου, εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, ανυψωτικών συστημάτων, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων

Εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκπόνηση μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων - πυροπροστασίας

Σύνταξη τεχνικού φακέλου για έκδοση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας

Εκπόνηση μελετών επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων για τη χορήγηση Άδειας Διάθεσης Λυμάτων και Αποβλήτων

Εκπόνηση μελετών για χορήγηση Αδειών Χρήσης Νερού για γεωτρήσεις